Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Óvodai házirend

HÁZIREND

 

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott

HÁZIRENDET

figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében

törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

I.  Az óvoda adatai:

 

Az intézmény neve: Pusztaszentlászlói Óvoda - Bölcsőde
OM azonosító: 202694

Az intézmény székhelye: 8896. Pusztaszentlászló, Kossuth u.112.
Az intézmény telefonszáma: 92/569-024
Email címe: ovipusztaszentlaszlo@gmail.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fenntartó: Pusztaszentlászló Község Önkormányzata

Az intézmény vezetőjének neve: Simonné Varga Katalin
Az óvoda gyermekorvosának neve: Dr. Simán László
Az óvoda védőnőjének neve: Fodorné Mátyás Bernadett

 

 

II. Az óvodai felvétel ELJÁRÁSrendje

 

2011. évi CXC. törvény 49 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § alapján.

Az intézmény körzete: Pusztaszentlászló község közigazgatási területe. Szabad férőhely esetén a környékbeli településeken élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek is felvehető.

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Óvodai beíratás a felvételi előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban, április 20-a és május 20-a között 2 napon át zajlik.

A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határ idejéről, azt megelőzően legalább 30 nappal a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblákon, az óvoda honlapján tájékoztatjuk a szülőket.

Az óvodai felvétel folyamatos. Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges.

 

Szabad férőhely esetén a gyermekek felvételére, átvételére évközben is van lehetőség. A felvétellel kapcsolatos döntésről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek. A felvételről, átvételről az intézmény vezetője jogosult dönteni.

 

Az óvodába történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik.

 

Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és bölcsődéseinknek, hogy szüleikkel betekintést nyerjenek az óvoda életébe, ismerkedjenek a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival.

 

Az első szülői értekezlet alkalmával valamennyi szülő megkapja az intézmény házirendjét, valamint lehetőég adódik az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására.

 

2019. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.

 

Előjegyzéshez, majd a beíratáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési anyakönyvi kivonat, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása érdekében;
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

III. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE

 

2011. évi CXC. törvény 45.§ és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50.§ alapján

Az óvodai elhelyezés megszűnik:

 1. ha a gyermeket másik óvoda átvette (és ezt a befogadó óvoda írásban igazolta)
 2. a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek kimaradására,
 3. ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.

 

IV. A nevelési év rendje

 

A nevelési év: szeptember 1-jétől, következő év augusztus 31-ig tart.


Nyári zárva tartás rendje: a fenntartó által meghatározott időpontban a nyár folyamán, az intézmény 5 hétig zárva tart. A zárás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.
Az óvodai zárás idejére a szülő írásban kérheti gyermeke elhelyezését a Söjtöri Óvodába.

A téli szünet kb. egybe esik az iskolai téli szünettel.

 

Nevelés nélküli munkanapok:
Nevelés nélküli napok: 5 alkalom/év

A nevelés nélküli napok felhasználásának elvei:

Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartása. Az ellátást igénylő gyermekek nevelését ez idő alatt a Söjtöri Óvoda látja el.  A nevelés nélküli munkanapról 7 nappal megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

 

V. A gyermekek távolmaradásának szabályai

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § alapján:

A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása az óvodából 2019. szeptember 1-jétől

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztás igazoltnak kell tekinteni, ha

- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az intézmény vezetőjénél. Az engedély megadható, amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és távolmaradása nem veszélyezteti.
- a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
- a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Minden távolmaradást- a térítési díj jóváírása miatt is – előre be kell jelenteni.

Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Ha a gyermek igazolatlanul a jogszabályban meghatározottnál többet (10 nap) van távol az óvodától, jegyzői intézkedést von maga után.

 

Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában.

 

VI. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.

 

Beteg, lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek behozatala az óvodába a többi gyermek                  egészségének védelme érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 

Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgáló készítmények, folyamatos szedést kívánó szerek a vezetővel történt egyeztetés alapján), továbbá tilos ezeket a gyermek holmija közt elhelyezni. Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni.

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.

Fejtetvesség esetén a szülő kötelessége gyermeke fejének, hajának kezelése, valamint a serkék eltávolítása.

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje:

- a gyermekek szűrését a gyermekorvos végzi az éves státuszvizsgálatok keretében, melynek megszervezésében a védőnői értesítéseket követően segítséget nyújtunk a szülők értesítésével,

- A védőnő éves munkaterv alapján a gyermekek személyi higiénéjének tisztasági vizsgálatát végzi.

 

Baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendje:

- elsősegélynyújtás, a sérült ellátása

- szükség esetén orvoshoz szállítás, esetleg mentő értesítése

- szülő értesítése

- vezető értesítése

- baleseti jegyzőkönyv felvétele, együttműködés a baleset körülményeinek kivizsgálásában.

 

VII. A gyermekek étkeztetése az óvodában

 

A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezésben részesülnek.

Az étkezések időpontjai:

 • tízóraizás: 8.30 órakor
 • ebédelés: 11.45 órakor
 • uzsonnázás: 15.00-kor.

     A szülők a gyermekek étkeztetéséért térítési díjat fizetnek.  

 

     Hiányzás esetén az étkezés lemondható: a hiányzást megelőző nap 10.00 óráig, a bejelentés a következő napon lép érvénybe.  Térítési díj fizetésére kötelezettek esetében a következő befizetéskor írjuk jóvá a lemondott napok térítési díját. Be nem jelentett, illetve késve jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt.

Az ismételt óvodába t is előző nap 10.00 óráig be kell jelenteni.

  

VIII. A gyermekek ruházata az óvodában

 

      Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők.

      A gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság! 

Legyen a gyermekeknek tornafelszerelése (tornacipő, rövid nadrág, póló), mely a biztonságos, kényelmes mozgást   biztosítja!

Legyen a gyermekeknek megfelelő udvari öltözéke, hogy a napi levegőztetést az időjárástól függetlenül megvalósíthassuk!

Jó, ha a gyermekek ruháit megkülönböztető jelzéssel látják el, az esetleges cserék elkerülése érdekében.

Legyen a gyermekeknek váltóruhája, cipője!

     A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrényben tárolják!

     Az óvodában a gyermekek a balesetveszély elkerülése érdekében papucsot nem viselhetnek.

 

IX. A gyermekek érkezése, távozása az óvodából

 

    Az óvoda nyitvatartási rendje:

     20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12. § alapján

    Hétfőtől – péntekig:     06.30 – 17.00 óráig.

 

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.

A gyermek érdekében reggelente legkésőbb 8 óra 30 percig érkezzenek az óvodába. Azok a szülők, akik ebéd után elviszik gyermeküket, az óvoda belső zavartalan működése érdekében 12.15-12.45 óráig tegyék.   

Csak azért a gyermekért tudunk felelősséget vállalni, akit reggel felnőttnek ad át a szülő. Távozáskor kérjük, hogy szintén felnőttnek jelezze, ha elviszi a gyermeket. (Ez főleg az udvaron tartózkodás esetében jelent problémát). A gyermek elvitele az óvodából kiskorú testvér, idegen segítségével csak a szülő írásos kérésével lehet. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy amikor szüleik megérkeznek értük az óvodába, játékukat a helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől. Kérjük, várják meg türelmesen, míg gyermekük a játékot a helyére teszi.

Ha a szülő megérkezett a gyermekért és átvette őt az óvónőtől, a továbbiakban a gyermek biztonságáért ő a felelős. ( Pl.: Ha kiszalad az udvarra, felmászik a mászókára.)   

 

X. A gyermekek foglalkoztatásának rendje

 

Az óvodában folyó nevelés – oktatás a helyi óvodai nevelési program szerint történik.

Intézményünk felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését, fejlesztését.

 

                                                                                           

A napirend kialakítása illeszkedik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a megvalósítandó feladatokhoz.   Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9oo-1130-ig tartó időszakban zajlanak. Időjárástól függően (köd, szmog riadó, -5 fok alatt, eső, viharos szél esetén nem) legalább napi egy óra levegőzést biztosítunk a déli étkezést megelőzően. A nyári napirendet az – időjárástól függően - egész napos levegőn való tartózkodásra építjük.

 

Az óvoda életét meghatározó dokumentumok a Helyi Pedagógiai Program, a Szervezeti  és Működési Szabályzat mindenki számára hozzáférhető a csoport óvónőjénél.

 

A szülőnek joga van arra, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.

 

Tájékoztatás formái, módja:

Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad.

Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülői értekezletek.

Az óvódapedagógus és az óvodavezető igény szerint, bejelentkezés alapján tartanak fogadóórákat. Nincs fogadóóra abban a hónapban, amikor szülői értekezletet tartanak.

A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyermek saját óvónőjétől, kisgyermeknevelőjétől vagy az óvodavezetőtől kérhető.

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvodavezetőjét, és velük közösen kell megoldani a helyzetet.

A közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.

A szülő a személyiséglapon tett aláírásával igazolja, hogy a gyermek értékelését megismerte.

Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként beszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről.

 

Kérjük Önöket, hogy az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól – se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű – beszélgetésekkel, mert ez zavarja a nevelés, tanulás folyamatát és ez idő alatt könnyebben következhet be baleset.

 

Folyamatosan kísérjék figyelemmel a csoport hirdetőtábláját, melyen a csoporttal kapcsolatos fontos információk az aktuális események, programok vannak feltüntetve.

Az óvoda hirdetőtáblára csak a közérdekű, gyermekek érdekeit közvetlenül-, vagy közvetve szolgáló, jogait nem sértő tájékoztatások kerülnek fel.

 

Hagyományaink

Az ünnepek és hagyományok ápolása az intézmény valamennyi dolgozójának feladata. Célja az intézmény jó hírnevének megőrzése.

Formái: ünnepek, rendezvények - Mikulás, Karácsony, farsang, március 15., húsvét, Anyák napja, ballagás- tanévzáró, gyereknap.

 

 

XI. Beiskolázás Rendje

 

2011. évi CXC. törvény 45.§  és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21.§ alapján:

Tankötelessé válik az a gyermek aki adott év augusztus 31-ig 6. életévét betölti, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, az óvodavezető vagy a szülő kezdeményezésére a Szakértői Bizottság dönt.

Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra február 15-ig. Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát december 20-ig, mely kérelmet 2 példányban a szülővel ismertetni és aláíratni kell.

Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét. A szülői döntés alapján azon gyerekek esetében, akik adott év augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, kérelmet kell az óvoda vezetője felé benyújtani a további óvodai nevelés biztosítására. A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel és óvodavezetői határozattal lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni.

 

 

XII. értékelés, jutalmazás és fegyelmezés rendje:

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§

 

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, a gyermekenként vezetett személyiség lapon megfigyeléseik alapján.

Lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportban dolgozó pedagógusok szakmai véleménye alapján állapítja meg a nevelőtestület.

Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk.

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható.

 

A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésére irányul, az adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.

 

 

XIII. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

 

2015. évi LXIII. törvény 1.§ értelmében:

(1)A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 151.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket

nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették.

 

A fentiekből következően gyermekei után térítési díj fizetésére kötelezett a szülő, amennyiben az egy főre eső jövedelem meghaladja a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

 

XIV. Fakultatív hit és vallásoktatás

 

Megszervezése legalább 15 szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti kérelmet az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról. Az óvoda zavartalan működése érdekében 16,30 – 17 óra között biztosítható helyiség az óvodában.

 

XV. PANASZKEZELÉS

 

Cél: a gyermekeket érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

 

 • A gyermekeket ért sérelem, vagy kár esetén a szülők írásban vagy szóban panaszt tehetnek gyermekük óvodapedagógusának.
 • Szóbeli panaszra lehetőség szerint azonnal, szóban reagálunk, megfelelő segítséget és

megoldást nyújtva a szülőknek.

 • Jogos panasz esetén az óvónő egyeztet az érintettekkel. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
 • Abban az esetben, ha az óvónő nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az óvodavezető felé.
 • Az írásban benyújtott panaszt kivizsgáljuk és a panaszra tizenöt napos határidőn belül írásban válaszolunk.
 • Amennyiben a probléma ezek után is fennáll, a panaszos a problémájával fordulhat a fenntartó felé.

 

 

XVI. Egyéb szabályok

 • Az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!
 • Az óvoda egész területén TILOS AZ ALKOHOL FOGYASZTÁS!
 • Csak jogerős bírói végzés alapján korlátozható a gyermek kiadása valamelyik szülő  részére.
 • Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges.
 • A szülők a gyermekmosdóba és a csoportszobába utcai cipőben nem léphetnek be.
 • Az óvoda területén és környékén kérjük, ne szemeteljenek.
 • Az óvodában pártpolitikai tevékenység folytatása szigorúan tilos.
 • Az óvoda területére kutyát (kivéve a terápiás-, segítőkutyát és a rendvédelmi szervek által alkalmazott kutyákat) és egyéb élő állatot behozni tilos!
 • Délután a szülők megérkezése után történő balesetek bekövetkeztéért a szülők felelősek! Az óvoda udvara nem közjátszótér!

 

Az óvoda óvó-védő előírásai

Minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az alábbi szabályok betartása:

 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában a gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel tartozik testi épségéért.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat használhat.
 • Óvodán kívül szervezett programokra, kirándulásokra a gyermekek csak akkor vihetők el, ha ehhez a szülő írásban hozzájárul, melyet az óvónők a csoportnaplóban dokumentálnak.
 • A gyermekeknek az óvónők a baleset megelőzését szolgáló szabályokat életkoruknak megfelelően ismertetik a nevelési év elején és minden olyan foglalkoztatásnál, amikor ez szükségessé válik (csoportnaplóban dokumentálva). Kérjük a szülőket is, hogy segítsék a szabályok elsajátíttatását, gyakoroltatását gyermekeikkel.
 • A délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét és így távozzanak az óvodából.
 • A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a még óvodában maradó gyermekek felügyelete és a balesetek elkerülése érdekében.
 • Kérjük a szülők lakáscímét és telefonszámát, ill. annak változásait szíveskedjenek haladéktalanul bejelenteni az óvódapedagógusnak és a kisgyermeknevelőnek, hogy baleset vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk önöket.
 • Gyermekük és az intézmény biztonsága érdekében kérjük, hogy csak felnőtt nyissa, zárja a bejárati ajtót és a kaput. Gyermekét ne engedje felmászni az óvoda kapujára, kerítésére.
 • A gyermekek védelme érdekében az udvari bejárati kapukon lévő felső biztonsági zárat kérjük, hogy minden esetben használják!

 

Behozható tárgyak:

 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (3) alapján

 

 • Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónőkkel történt előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. A gyermekek balesetveszélyes tárgyakat, eszközt az óvodába nem hozhatnak.
 • Az óvoda területére behozott játékokért, tárgyakért (kerékpár stb.) nem vállalunk felelősséget. Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat.

 

 

XVII. A házirend nyilvánossága

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. § alapján

Beiratkozáskor minden szülő betekintésre megkapja az óvoda házirendjét. A bejárat melletti faliújságon 1 példány kifüggesztésre kerül és a vezetői irodában is elkérhető.

 

 

XVIII. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról

 • 255/2009. (XI.20) és 221/2010. (VII.30.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos

alapprogramjáról 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai

nevelésének irányelve kiadásáról

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 

Melléklet: a gyermekek és szülők jogai, kötelességei

 

A gyermekek jogai

 

Biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjenek.

Védelmet biztosítsanak számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, emberi méltóságukat és személyiségüket tiszteletben tartsák, hátrányos megkülönböztetés ne érje őket.

Vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságukat tiszteletben tartsák.

A gyermekek az életkori sajátosságaiknak megfelelő csoportok munkájában vegyenek részt. Képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő nevelésben oktatásban részesüljenek.

Ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesüljenek.

Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben és az intézményi Pedagógiai programban megfogalmazottak szerint vegyenek részt, saját környezetük és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 

A gyermekek szüleinek (képviselőjének) kötelessége

 

Elősegítsék gyermekeiknek a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

Rendszeres kapcsolatot tartsanak a gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógusokkal, az elvégzett pedagógiai tevékenységeket elismerjék.

Úgy éljenek jogaikkal, hogy azzal mások és az óvoda közösségének érdekeit ne sértsék, valamint mást ne akadályozzanak jogainak gyakorlásában.

A pedagógusok emberi méltóságát, személyiségi jogait tartsák tiszteletben.

Az óvodában és az óvodán kívül kulturáltan viselkedjenek, magatartásukkal példát mutassanak.

Vigyázzanak az óvoda felszerelésére, berendezéseire.

Az óvodán belül tartsák be a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat.

Adataikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül kötelesek bejelenteni.

Megismerjék és – minden óvoda által szervezett programon – betartsák a házirend előírásait. Megtegyék a szükséges intézkedéseket gyermekeik jogainak érvényesítése érdekében. Biztosítsák gyermekeik óvodai nevelésben való részvételét.

Megtegyenek minden tőlük elvárhatót gyermekeik fejlődéséért.

 

A gyermekek szüleinek (képviselőjének) joga

 

Megismerjék az óvoda Pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról.

A gyermekek fejlődéséről félévente írásban, fogadó óra keretében szóban részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak, s ha kell, a neveléséhez az óvodától tanácsot, segítséget kapjanak. Rész vegyenek a szülők képviselője megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy.

Képviselőiken keresztül véleményt mondjanak és javaslatot tegyenek a gyermekkel összefüggő kérdésekkel kapcsolatban.

Az intézményben kérése alapján, gyermeke hit és vallásoktatását lehetővé tegyék.

Egyéni ügyeikkel fogadóóra keretében az óvodapedagógushoz vagy az óvoda vezetőjéhez forduljanak.

Írásbeli javaslatukat a nevelési oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület megvizsgálja és arra a megkereséstől számított harminc napon belül választ kapjon.

Igényeik alapján, a Pedagógiai programban foglaltak szerint részt vegyenek az óvoda által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken.

Gyermekeik óvodai étkeztetésével kapcsolatos kiadásainak mérsékléséhez kedvezményt kapjanak, ha ezt törvény lehetővé-, a családi helyzete pedig indokolttá teszi.

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

 

 

Véleményezte

                                                               __________________________                                     ____________________________

            Dátum                                                                Szülői Közösség

 

 

 

Elfogadta

 

__________________________                                     ___________________________

            Dátum                                                                                             Nevelőtestület

 

 

 

Jóváhagyta

 

 

_________________________                                   ____________________________

            Dátum                                                                                           Óvodavezető

 

 

A házirend hatálya és hatályba lépése:

 

Területi hatálya: az óvodába érkezéstől az intézmény egész területére kiterjed, valamint az intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén kívüli programokra, közlekedésre (séták, kirándulások, színházlátogatások, stb.) is.

 

 Személyi hatálya: a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsődébe beiratkozott gyermekekre, a gyermekek törvényes képviselőire, a pedagógusokra, a dajkákra, valamint az intézményben munkát ellátó más alkalmazottakra.

 

Hatályba lépése: 2019. szeptember1-jétől visszavonásig.

Ezáltal hatályát veszti a 2013. április 01-től hatályos házirend.

 

Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente
 

A házirend módosítása:

- Törvényi változás esetén

- Ha a felülvizsgálat ezt indokolja

- A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület  dönt a                                           módosítás elfogadásáról.

- Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőjének.

           

Nyilvánosságra hozatala:

A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és a folyosón.